Datasheet Каталог

PSD933F2V-15J PSD933F2V-15JIT PSD933F2V-15JT PSD933F2V-15MIT PSD933F2V-15MT PSD933F2V-15UI PSD933F2V-15UIT PSD933F2V-20J PSD933F2V-20JI PSD933F2V-20JIT PSD933F2V-20JT PSD933F2V-20MIT PSD933F2V-20MT PSD933F2V-20UI PSD933F2V-20UIT PSD933F2V-20UT PSD933F2V-70J PSD933F2V-70JT PSD933F2V-70M PSD933F2V-70UIT PSD933F2V-70UT PSD933F2V-90JIT PSD933F2V-90JT PSD933F2V-90MI PSD933F2V-90MT PSD933F2V-90U PSD933F2V-90UT PSD933F3-12JT PSD933F3-12M PSD933F3-12MI PSD933F3-12U PSD933F3-12UI PSD933F3-15J PSD933F3-15JI PSD933F3-15JIT PSD933F3-15JT PSD933F3-15M PSD933F3-15MT PSD933F3-15U PSD933F3-20J PSD933F3-20JI PSD933F3-20M PSD933F3-20MI PSD933F3-20U PSD933F3-20UI PSD933F3-20UIT PSD933F3-20UT PSD933F3-70J PSD933F3-70JT PSD933F3-70M PSD933F3-70U PSD933F3-70UI PSD933F3-90J PSD933F3-90JI PSD933F3-90JT PSD933F3-90M PSD913G3V-20JI PSD913G3V-20M PSD913G3V-20MI PSD913G3V-20U PSD913G3V-70B81 PSD913G3V-70JI PSD913G3V-70M PSD913G3V-70U PSD913G3V-90J PSD913G3V-90M PSD913G3V-90UI PSD913G3V-A-12B81 PSD913G3V-A-12B81I PSD913G3V-A-12J PSD913G3V-A-12JI PSD913G3V-A-12MI PSD913G3V-A-12UI PSD913G3V-A-15B81 PSD913G3V-A-15U PSD913G3V-A-20B81 PSD913G3V-A-20M PSD913G3V-A-20U PSD913G3V-A-70B81I PSD913G3V-A-70JI PSD913G3V-A-70UI PSD913G3V-A-90B81 PSD913G3V-A-90B81I PSD913G3V-A-90J PSD913G3V-A-90JI PSD913G3V-A-90UI PSD913G3V-B-12B81 PSD913G3V-B-12B81I PSD913G3V-B-12J PSD913G3V-B-12MI PSD913G3V-B-12U PSD913G3V-B-12UI PSD913G3V-B-15B81 PSD913G3V-B-15U PSD913G3V-B-15UI PSD913G3V-B-20JI PSD913G3V-B-20M PSD913G3V-B-20MI PSD913G3V-B-20U PSD913G3V-B-70B81I PSD913G3V-B-70J PSD913G3V-B-70M PSD913G3V-B-90B81I PSD913G3V-B-90J PSD913G3V-B-90UI PSD913G3V-C-12B81 PSD913G3V-C-12B81I PSD913G3V-C-12J PSD913G3V-C-12M PSD913G3V-C-12MI PSD913G3V-C-15B81I PSD913G3V-C-15J PSD913G3V-C-15JI PSD913G3V-C-15M PSD913G3V-C-15MI PSD913G3V-C-20B81I PSD913G3V-C-20J PSD913G3V-C-70B81 PSD913G3V-C-70B81I PSD913G3V-C-70MI PSD913G3V-C-70U PSD913G3V-C-70UI PSD913G3V-C-90B81 PSD913F2V-B-20MI PSD913F3-20MIT PSD913F3-70UT PSD913F3-90U PSD913F3-A-12J PSD913F3-A-12MI PSD913F3-A-12U PSD913F3A-12UT PSD913F3-A-15J PSD913F3A-15JI PSD913F3-A-15M PSD913F3A-15U PSD913F3-A-15UI PSD913F3A-15UI PSD913F3A-15UT PSD913F3A-20JT PSD913F3-A-20M PSD913F3A-20MIT PSD913F3A-20MT PSD913F3-A-20U PSD913F3A-20UIT PSD913F3A-20UT PSD913F3-A-70B81I PSD913F3A-70JI PSD913F3A-70JIT PSD913F3A-70MIT PSD913F3-A-90J PSD913F3A-90J PSD913F3-A-90JI PSD913F3-A-90U PSD913F3-B-12B81 PSD913F3-B-12B81I PSD913F3-B-12J PSD913F3-B-15U PSD913F3-B-20U PSD913F3-B-70JI PSD913F3-B-70M PSD913F3-B-90J PSD913F3-B-90JI PSD913F3-B-90M PSD913F3-B-90UI PSD913F3-C-12J PSD913F3-C-15J PSD913F3-C-15MI PSD913F3-C-70B81 PSD913F3-C-70J PSD913F3V-12B81 PSD913F3V-12JT PSD913F3V-12UT PSD913F3V-15J PSD913F3V-15JIT PSD913F3V-15JT PSD913F3V-15MT PSD913F3V-15UT PSD913F3V-20J PSD913F3V-20JI PSD913F3V-20JIT PSD913F3V-20M PSD913F3V-20MIT PSD913F3V-20UT PSD913F3V-70J PSD913F3V-70JI PSD913F3V-70JIT PSD913F3V-70JT PSD913F3V-70MT PSD913F3V-70UI PSD913F3V-70UIT PSD913F3V-90B81I PSD913F3V-90JT PSD913F3V-90MT PSD913F3V-90U PSD913F3V-90UI PSD913F3V-A-12B81 PSD913F3V-A-12JI PSD913F3V-A-12M PSD913F3V-A-12MI PSD913F3V-A-12U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30